A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I sure do miss having you around Soraya

I sure do miss having you around Soraya

I think of you everyday and I still miss you Soraya

I think of you everyday  and I still miss you Soraya

I want a NEW LIFE and I want it with YOU Soraya

I want a NEW LIFE and I want it with YOU Soraya

I will always love you Soraya

I will always love you Soraya

I will always love you Soraya

I will always love you Soraya

Copyright © 2018 GifsOfLove - Todos los derechos reservados | by GifsOfLove.com